İlkelerimiz

İlkelerimiz

Üyeleri arasında dayanışma pratiklerini çoğaltmayı hedefler ve teşvik edici etkinliklerde bulunur.

Üyeleri arasındaki ilişkilerin eşitlik, katılım ve yatay iletişim ilkeleri ekseninde şekillenmesini esas alır.

 Sınıf, statü, etnisite, inanç, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, yaş vb. kaynaklı güç ilişkilerinin ağın demokratik iletişiminin önüne geçmesine izin vermez.

Her kadın ve LGBTİ+’nın öznelik deneyiminin biricik ve kendine özgü olduğunun kabulüyle kendisini ifade edebilmesini ve deneyim paylaşımını  kolaylaştırır.

Ağa dair yaşamsal kararların alınmasında iknaya, oydaşmaya ve birlikte karar almaya önem veren müzakereci yöntemleri önceler.

Ağ kapsamında gerçekleştirilen her türlü etkinlik şeffaf ve hesap verilebilir biçimde planlanır ve uygulanır.

Her türlü ayrımcılığı reddeder, ayrımcılığın çok katmanlı yapısını tanır, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki mücadelesini nefret söylemi ve farklı ayrımcılık türleriyle mücadele ile ilişkilendirir.

Militarizme, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşıdır.

Grup iletişim kuralları

AĞ-DA üyeleri, yüzyüze veya online platformlar aracılığıyla bir araya gelebildikleri ortamlar dışında, esas olarak e-posta grubu üzerinden birbirleriyle haberleşirler.

AĞ-DA e-posta grubu, ağın ortak etkinlikleri ve ağla ilgili konuların duyurulmasının yanı sıra, üyelerin birbirlerini çağrı, kampanya, etkinlik, araştırma, yayın vb. gelişmelerden haberdar etmeleri amacıyla kullanılır.

E-posta grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini güçlendirmeye dair görüş, deneyim paylaşımı, politika geliştirme önerileri ve tartışmalar yürütme amacıyla da kullanılabilir.

E-posta grubu içinde yapılan paylaşımlar ve yazışmalar grup üyelerinin izni olmaksızın grup dışında paylaşılamaz.

E-posta grubu, kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanındaki akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin güvenli bir alanda bir araya gelmesine ve haberleşmesine aracılık eder. Cinsiyetçi, kadın düşmanı, homofobik, transfobik, bifobik, yaşçı, ırkçı, türcü, sınıfçı her türlü ayrımcılık ifadesi, incitici, damgalayıcı, küçük düşürücü söz ve paylaşımlar kabul edilmez.

Karar alma süreçleri

AĞ-DA birbirinden çok farklı ve çeşitli bileşenleri bir araya getirmesi sebebiyle yeterince tartışmadan ve olabildiğince geniş sayıda bileşenin katılımı olmaksızın karar alma ve eyleme geçme konusunda acele etmez. Ancak ağ adına harekete geçme konusunda bir karar alınmamış olsa bile, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde ağ bileşenlerinin seslerini çoğaltmak ve taleplerini duyurmak için aracılık eder ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenir.

Ağ adına ortak karar alınmasının, ortak tutum belirlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda mümkün olan en yüksek sayıda üyenin bir araya geldiği toplantılarla yüzyüze iletişim esastır. Yüzyüze iletişim için uygun koşullar sağlanamazsa, online toplantı çağrısı yapılarak mümkün olan en yüksek sayıdaki üyenin katılımı ile online platformlar üzerinden bir araya gelinebilir.

Her üye, ağ için önemli olduğunu düşündüğü bir konuda, online toplantı çağrısı yapabilir. Ağ üyelerinin yüzyüze veya online toplanmalarının mümkün olmadığı durumlarda, e-posta grubu karşılıklı görüş paylaşımı, tartışmaların yürütülmesi ve uygun yöntemlerle kararların alınması amacıyla kullanılabilir.

Ağ için önemli olan konularda ortak çalışma yürütmek, öneri geliştirmek ve karar alınması öncesinde gereken hazırlıkları tamamlamak için komisyonlar oluşturulabilir. Bu durumlarda komisyonlar, konuların geniş katılımlı toplantılarda ayrıntısıyla ele alınmasından önce çalışmalarını tamamlar, ele alınan konunun farklı boyutlarını ve olası seçenekleri ayrıntılarıyla değerlendirir ve ağ üyeleriyle paylaşırlar.

Ağ için önemli olan konuların görüşülmesi ve kararların alınmasında, müzakereci yöntemler esas alınır: Karar alma süreçleri olabildiğince zaman baskısı dışında planlanır. Her üyenin görüşlerini eşit biçimde ifade etmesine imkân sağlanır. Üyeler arasında yaş, deneyim, cinsiyet, statü, unvan, etnik kimlik, inanç vb. farklılıkların eşitlikçi iletişimin önüne geçmesine izin verilmez. Söz sırası, söz süresi, söz alma vb. süreçler her üyenin eşit söz hakkı gözetilerek, hiyerarşik olmayan biçimde düzenlenir ve kolaylaştırılır. Üyeler birbirini dinlemeye ve anlamaya, karşılıklı kabule azami özen gösterirler.

Karar alınması gereken durumlarda ikna, oybirliği ve oydaşma esastır. İstisnai durumlarda, eğer mutlaka bir karar alınmak zorundaysa, ele alınan konular farklı boyutlarıyla yeterince tartışılmış ve birbiriyle çelişen görüşlerin sahipleri kendilerini yeterince ifade edebildiklerinde hemfikir olmuşlarsa karar almada oyçokluğu yöntemine başvurulabilir. Bunun oylama yapılabilir; online anket gibi gerekli araçlar kullanılabilir.

Web sayfası

AĞ-DA web sayfası ağ etkinliklerinin duyurulması, online seminerlerin yürütülmesi, yayın, araştırma ve raporların paylaşılması amacıyla kullanılır.

Web sayfasında, üyelerimiz sekmesi altında, ağ üyeleri hakkında bilgiye, üyelerden gelen duyurulara, haberlere yer verilir.

Web sayfası üye akademisyenler ve sivil toplum örgütleri arasındaki etkileşimi kolaylaştıracak, alandaki gelişmelerden ve birbirlerinden haberdar olmalarına yardımcı olacak araçlar sunar.

Sosyal medya hesapları

AĞ-DA sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) ağ etkinliklerinin duyurulması amacıyla kullanılır.

Sosyal medya hesaplarında, üyelerden gelen çağrı ve duyurular paylaşılabilir.

Sosyal medya hesaplarında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili hak mücadelesini destekleyen açıklama, haber ve duyurular paylaşılabilir.

Yeni üyelikler

Üyelik talebinde bulunan akademisyen veya sivil toplum örgütlerine çağrı metni gönderilir ve başvuru formunu doldurmaları istenir. Başvuru formuna, halihazırda ağa üye olan akademisyen veya sivil toplum örgütlerinden en az birini referans gösterme koşulu eklenmiştir.

Ağ-da’ya üye olmak isteyen akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin ağın ilkelerini ve grup kurallarını kabul etmesi beklenir.

Başa dön tuşu