KVKK Açık Rıza Metni

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı Tarafından Yürütülen Uzaktan ve Yüz
Yüze Toplantı, Eğitim Ve Atölye Çalışmalarında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, AĞ-DA
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel verileriniz, uzaktan ya da yüz yüze toplantı (sempozyum, panel dahil), eğitim
ve atölye çalışması süreçlerinin planlanması ve icrası, online toplantı, eğitim ve
atölye çalışması ölçme ve değerlendirme, sertifikasyon süreçleri, denetim ve iç
kontrol süreçlerinin planlanması ve icrası, etik dışı davranış ve/veya suistimal
vakaları hakkında gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, istatistiklerin
tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Kooperatifler Kanunu ve ilgili tüm
mevzuat tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı
olarak işlenecektir.
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu
amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya
hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki uyuşmazlıkların
giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde ilgili idari makamlar, adli
makamlar veya kolluk kuvvetleriyle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla
sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı tarafından Zoom, Jitsi ve benzeri
toplantı, video konferans, web konferans ve webinar uygulamaları aracılığıyla temin
edilen ya da yüz yüze toplantıya katılım esnasında beyan ettiğiniz kimlik, iletişim,
lokasyon, görsel ve işitsel verileriniz, fotoğraf, ses, görüntü, video verileriniz, AĞ-DA
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı ilgili mevzuat uyarınca kooperatif
faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine
getirilebilmesi için zorunlu olması ve hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi ve birden fazla kişinin bir araya geldiği
toplantı, eğitim ve atölye çalışması gibi kooperatif faaliyetlerinin COVID-19 pandemisi
sebebiyle online olarak yürütülmesinin zorunluluğu sebebiyle kamu sağlığının
korunması hukuki sebebiyle işlenecektir.
Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kendinizle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] e-mail
adresinden AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağına iletmeniz
durumunda talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı tarafından Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.